BHXH tỉnh Lâm Đồng: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

03/06/2024 10:16 AM


Sáng ngày 03/6, tại buổi chào cờ đầu tháng đồng chí Đậu Tú Lan – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” đến đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí đã yêu cầu đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của BHXH toàn tỉnh nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt khẩn trương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 23/4/2024 của Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đồng chí nhấn mạnh phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”: “3 điều cần làm, đó là: (1) Nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; (2) Làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; (3) Làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất; “4 điều cần tránh, đó là: (1) Tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; (2) Tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; (3) Tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả; (4) Tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý” là một trong những nội dung vô cùng quan trọng trong Chỉ thị và yêu cầu đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng BHXH tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc triển khai thực hiện.

Từ nội dung quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng  đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động BHXH toàn tỉnh, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

 

PT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN