Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (13)
Trích yếu: Mẫu Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Mẫu số 04)
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày có hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục 03 (Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ bhyt, ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D02-LT (Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày có hiệu lực:
18/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu TK3-TS (Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 7 (Hợp đồngkhám bệnh, chữa bệnh BHYT, ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP)
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số C79-HD (Bảng tổng hợp chi phí KCB của người tham gia BHYT, ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC)
Ngày ban hành:
14/11/2018
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực