Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (25)
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố
Lĩnh vực:
LĨNH VỰC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, huyện, thành phố; Cơ quan bưu điện