Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (205)
Trích yếu: V/v thông tin việc tổ chức các lớp ôn tập chuẩn bị kiến thức kỳ tuyển dụng viên chức không đúng quy định của Ngành
Ngày ban hành:
28/02/2024
Ngày có hiệu lực:
28/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai công tác chăm sóc khách hàng năm 2024.
Ngày ban hành:
22/02/2024
Ngày có hiệu lực:
22/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh năm 2024.
Ngày ban hành:
22/02/2024
Ngày có hiệu lực:
22/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: an hành Kế hoạch của BHXH tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.
Ngày ban hành:
28/02/2024
Ngày có hiệu lực:
28/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần
Ngày ban hành:
05/02/2024
Ngày có hiệu lực:
05/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo QĐ số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
02/02/2024
Ngày có hiệu lực:
02/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị trực thuộc ngành BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/01/2024
Ngày có hiệu lực:
25/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
30/01/2024
Ngày có hiệu lực:
30/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực