Ngành BHXH Việt Nam công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình

06/06/2024 05:08 PM


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 5/6/2024 công bố danh mục 70 dịch vụ công (DVC) trực tuyến đạt mức độ toàn trình, trong đó có 2 DVC liên thông theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp DVC phục vụ người dân và DN yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Hiện tại, ngành BHXH Việt Nam đang tổ chức cung ứng 25 TTHC tương ứng với 81 DVC trực tuyến, trong đó có 78 DVC mức độ 4 và 3 DVC mức độ 2 thuộc các lĩnh vực:

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT gồm 4 TTHC với 37 DVC, trong đó có 36 DVC mức độ 4 và 1 DVC mức độ 2;

Thực hiện chính sách BHXH gồm 15 TTHC với 36 DCV mức độ 4;

Thực hiện chính sách BHYT gồm 3 TTHC với 6 DVC mức 4;

Chi trả các chế độ BHXH gồm 3 TTHC với 3 DVC, trong đó 1 DVC mức độ 4 và 2 DVC mức độ 2.

Đồng thời, triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số, ngành BHXH Việt Nam tham gia thực hiện 2 nhóm DVC liên thông (Khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Khai tử- xóa đăng ký thường trú- giải quyết mai táng phí) và Quyết định số 422/QĐ-TTg về Phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2022, ngành BHXH Việt Nam thực hiện 1 DVC Giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực mã chữ ký số trên Cổng DVC Quốc gia.

Việc triển khai cung ứng DVC trực tuyến mức độ 4 theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP bảo đảm các điều kiện: Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; trả nhận kết quả được thực hiện theo 1 trong 3 hình thức lựa chọn (Trực tuyến; trực tiếp; qua đường bưu điện tới người nhận).

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, trường hợp triển khai DVC trực tuyến mức độ Toàn trình, cơ quan nhà nước cung cấp DVC bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về TTHC, việc thực hiện và giải quyết TTHC đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (không còn hình thức lựa chọn nhận trực tiếp).

Trên cơ sở quy định về điều kiện cung ứng DVC trực tuyến toàn trình và thực tiễn, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 5/6/2024 công bố danh mục 70 DVC trực tuyến đạt mức độ toàn trình, trong đó có 2 DVC liên thông theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ), cụ thể:

Lĩnh vực Đóng BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: 4 TTHC với 30 DVC;

Lĩnh vực Chính sách BHXH: 15 TTHC với 36 DVC;

Lĩnh vực Chính sách BHYT: 1 TTHC với 01 DVC;

Lĩnh vực chi trả BHXH: 1 TTHC với 1 DVC.

Quá trình thực hiện Danh mục DVC trực tuyến cung cấp trên môi trường mạng, DVC được chuẩn hoá, đồng bộ về mã, tên DVC trực tuyến; cung cấp biểu mẫu điện tử, hướng dẫn quy trình sử dụng và tích hợp, công bố công khai trên Cổng DVC quốc gia.

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/