Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

31/05/2024 10:58 AM


Ngày 29/5, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3701/VPCP-KSTTHC về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (Ảnh minh họa - nguồn internet)

Theo đó, để triển khai có hiệu quả nội dung này, hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 356/CV-TCTTKĐA ngày 11/01/2024 của Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Cổng Dịch vụ công. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm một số nội dung sau:

Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dị

https://baohiemxahoi.gov.vn